Go to Top

VIL DU VIDE MERE

Lidt om psykoterapi, coahing og metoder

Al psykoterapi handler naturligt nok om at få det bedre med sig selv, sit følelsesliv, sit sociale liv samt med det indhold og den mening, ens liv har. Nogle metoder fokuserer på handlingsplanet, andre på barndommens oplevelser og andre igen på de umiddelbare tanker, følelser og oplevelser.

Alle aspekterne bør indgå i en meningsfyldt terapi, men vægten kan ligge forskellige steder.

I min terapi bruger jeg ud over det eksistentielle (læs mere længere nede) også andre terapiformer, både psykodynamisk og kognitiv terapi, samt mindfullness til reduktion af angst og stress og i det hele taget en spirituel perspektivering.

Der er glidende overgange mellem psykoterapi,  coaching, vejledning med videre. Alt efter dine ønsker og behov, kan der ydes coaching og vejledning/rådgivning i forhold til specifikke problemstillinger.

Ikke to forløb ligner hinanden. De tilrettelægges altid individuelt og justeres hen ad vejen i forhold til den du er, og de problemer du kommer med.

Den eksistentielle metodes indfaldsvinkel er at forstå det at være menneske. Det gælder de forhold, der giver os mening og de forhold, der gør os angste. Det gælder at forstå vores individuelle problemer i lyset af ethvert menneskes almene livsvilkår.

Terapiformen er åben og søgende og ikke konceptpræget. Resultaterne er en funktion af den åbenhed, klienten og terapeuten sammen formår at skabe. På den måde tilvejebringes ofte varige og grundlæggende forandringer på såvel det indre som det ydre plan.

I det følgende kan du læse mere om eksistentiel terapi, såfremt du gerne vil vide mere.

Det eksistentielle livssyn

Eksistensfilosofien baserer sig på tanker og tekster af bl.a. Kierkegaard, Nietzsche og Sartre. De har alle undersøgt det at være menneske. Disse tanker sammenholdes med et fænomenologisk syn, hvor tilværelsens fænomener og den enkeltes oplevelse af fænomenerne kommer i spil. På denne måde skabes et afsæt for at forstå den enkeltes livsverden, vanskeligheder, glæder og sorger set i lyset af de almene præmisser for at være menneske.

Vores oplevelser sættes så at sige ind i tilværelsens rette proportioner, og giver os mulighed for at besinde os på tilværelsens vilkår. Her igennem træffe nogle valg og skabe en meningsfylde i det, vi vælger.

Vi kan alle blive ramt af en følelse af meningsløshed, angst over tilværelsens krav eller tvivl om vores forehavende. Vi ved ikke om der er en meningsbærende orden i vores fælles liv. Nogle finder mening i tro, andre i fællesskaber omkring sport og familie andre i udfordrende arbejdsliv.

At søge mening er et menneskeligt grundtræk. Når tilværelsen synes kaotisk prøver vi at finde mønstre og sammenhænge. På den måde prøver vi at reducere den angst som er en uundgåelig del af det at være menneske.
Eksistentiel psykoterapi

Ligesom med andre terapiformer, findes der flere måder at udføre eksistentiel terapi på. Der er imidlertid nogle grundtræk, som er værd at hæfte sig ved:

• Terapeuten er en aktiv samtalepartner, som skaber overblik over og styring i samtalen. Denne tilbyder ikke færdige ekspertløsninger, men samarbejde og ligeværdighed.

• Sammen med klienten skabes resultater i forhold til de konkrete problemer med afsæt i en dybere forståelse af klientens livssituation.

• Målet er at forløse en individuel fastholdelse af ens livssituation, og de konkrete problemstillinger som trænger sig på.

• Terapien tager udgangspunkt i nutidige oplevelser. Fortidens hændelser inddrages undervejs, som det skønnes relevant.

• Det er terapeutens opgave at være åben og fordomsfri overfor klienten samt dennes værdier, mål og forventninger- og ikke lade sig fastlåse af egne opfattelser.

• Samtalerne er en undersøgelse af et problem med opmærksomhed på bagvedliggende spørgsmål, ideer, tanker og følelser. Dette kan i sig selv rumme svar og være retningsgivende.

• Man kan i nogle sammenhænge tale om en slags terapeutisk overbygning på coaching som metode.